Thursday, March 12, 2020

PROPOSED RESIDENCE FOR MR.VINOD, COIMBATORE - UPDATE ON THE INCLINED BRICK PARAMETRIC WALL

சாய்க்கோண செங்கற் சுவர்களின் ஆய்வு. ( Experimenting the Construction of Inclined brick wall)

நகர்ப்புற காடுகளின் இடையில் கட்டப்பட்ட செங்கற் சுவரின் துளைகளின் மூலம் வீட்டின் உள்ளே ஒளியை பரப்புகின்றது.
திரு. வினோத் அவர்களுக்கு இறைவன் தந்த வரமாய் பிறந்த தன் மகளை தனிமையில் அடைக்க விரும்பாது பல நிலையில் தளங்களை கொண்டு திறந்த முற்றங்களுடன் இணைகின்றது. இந்த வீடு ஒரு பரவெளிக்குள் இன்னொரு பரப்பை கொண்டு அமைந்துள்ளது.

வீட்டின் வயது முதிந்தவர்கள் தங்கள் குடும்பத்தாருடன் வார விடுமுறையை கழிக்கின்றனர்.
அடித்தளத்தில் வீட்டின் சரியொத்த அறை மற்றும் சமயலறையில் இருந்து நீச்சல் குளத்தை பார்க்கும் வண்ணம் வீட்டின் மையத்தில் உள்ள முற்றம் உதவுகின்றது.
இடைத்தளத்தில் விருந்தினருக்கான அறையுடன் பொழுதுபோக்கு அறை மற்றும் அனைவரும் அமர்ந்து நேரம் கழிக்கும் வகையில் அமைந்துள்ளது. முதல் தளத்தில் பணிமனை மேலுரிமையாளர் அறையுடன் (Master Bedroom) கூடிய பச்சை பசும் முற்றங்களும் இருபுறங்களிலும் திரைமறைவான மச்சின் பாகம் (Private balcony) கொண்டு சிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
மகளின் அறையில் நீளம தூணிடைப்பலகணி அமைந்துள்ளது. முன் உள்ள சாய்க்கோண செங்கற் சுவர்களும் பச்சை முற்றங்களும் இயற்கையுடன் இணைந்து வாழும் உணர்வை உண்டாக்குகிறது.


Friday, March 6, 2020

TRENDY OR TIMELESSNESS _ ARCHITECTURE_ MURALI ARCHITECTS

During a recent time, we had a good opportunity to share architecture through FOAID. We were asked to share our impressions about the phrase, “Architecture: Trendy or Timeless”.
We will share our thoughts with you.
There are various aspects contributing timelessness and trendiness in architecture.
TIMELESS ASPECTS:
“Architecture should speak of its time and place, but yearn for timelessness.” says Frank Gehry
SPATIAL EXPERIENCE:
“We have to base architecture on the environment”. Our traditional architecture plays with spatial experience. Spaces like Courtyards, connects us with the nature above. Thinnai space is where boundaries dissolve and relations evolve.
MATERIALS:
“Be truthful, Nature only sides with Truth”
Timelessness can always be achieved by going original and natural on materials. All Natural construction material and the one with earthy look will take us there.
BRINGING IN NATURE:
“Nothing is art, if it does not come from nature” says Antonio gaudi. Nature in the form of vegetation reconnects the human relation with Mother Nature, simultaneously achieving timelessness.
STRUCTURE & GEOMETRY:
The replication of the geometry we see in nature, in creating simplistic and function able geometry pushes us towards timelessness.
.
.
TRENDINESS:
“It is the added pigments of changing colors,
Where shades change as time pass by”
SPATIAL EXPERIENCE:
In search of new spatial experience, manipulation in spatial dimension and distortion of structural system results newness in form exploration.
MATERIALS:
Visual impression imparts trendiness through the usage of innovative materials.
BRINGING IN NATURE:
Inspiration from nature and natural phenomena used in designing of spaces,promotes resiliency, social and environmental responsibility and sustainability through innovation.
STRUCTURE & GEOMETRY:
Emoting spaces by playing with the volume and juxtapose it to create an interest in the flow of building as a whole.
FUSION:
To meet the present and the future millennial the fusion of trendiness and timelessness is salient. The prime essence of timelessness is taken and they are overlapped with the modern touch, which results in newness to be taken for the future.
This created new language paves the path for newness in architecture carrying the essence of timelessness.
“I don't think that architecture is only about shelter, is only about a very simple enclosure. It should be able to excite you, to calm you,to make you think
- Zaha Hadid
Tuesday, February 25, 2020

MRS.PRIYA RAVI RESIDENCE AT THIRUVARUR

பிரியா ரவி நேயகம்.
தமிழ் கலாச்சாரத்தின் விதையை கொண்டு தமிழர்களின் பாரம்பரிய கட்டிட கலை அம்சங்களை எடுத்துரைக்கும் வகையில் கட்டப்பட்டுவரும் பிரியா ரவி நேயகம். திருவாரூரில் கட்டப்படும் இவ்வில்லம் ஒரு இயற்கை சிற்பமாய் பல பச்சை முற்றங்களை கொண்டு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. பாரம்பரியமிக்க ஆதங்குடியினரின் கைவண்ணத்தில் ஆதங்குடி ஓடுகள் (Athangudi Tiles) மற்றும் முழுவதுமாய் வெளிப்படும் செங்கச்சுவர்களும் (Exposed Brick) கொங்கிறீற்றுடன் இணைந்து அழகு சேர்கின்றது. வீட்டின் உள்ளே நாற்காளிகளுக்கு வேலையின்றி வீட்டின் அமைப்பிலேயே உட்கார் வடிவங்கள்( Seaters) அமர உதவுகின்றது. வீட்டில் உள்ளவர்கள் அனைவருடனும் கலந்து உரையாடும் வகையில் முற்றங்களுடன் கூடிய அரங்கு இருக்கை ( Amphitheatre) அமைந்துள்ளது. வீட்டின் உள்ளே அதிக ஒளியை கொண்டு வர மங்களூர் ஒடுகளுடன் (Mangalore tiles) கண்ணாடியால் கூரையில் அழகிய ஒளிவீசும் படிவங்களாய் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. நுண்ணிய துளை செங்கல்(Porotherm Bricks) மற்றும் எலி பொறி சுவர்களால் (Rat - trap Bond) கட்டப்பட்டு வீட்டின் உள்ளே சம பண்பமைதியையும் (moderate climate) தொலை ஒதுக்கிடமுமாய் (Privacy) அமைந்துள்ளது.
MRS.PRIYA RAVI RESIDENCE AT THIRUVARUR
A lovable residence for Mrs.Priya Ravi is been constructed with a pure essence of Tamil culture and tradition. The house is built with green courtyards blending the built structure with the environment and out sizing our views towards Tamil tradition and culture. The blend of athangudi tiles on the floors with the exposed brick walls make magic on walls. Exposed concrete & Porothom bricks on a combination acts as providing moderate temperature as well as a perfect privacy to the beholders. The amphitheater plays a good role in making people of family spend time together. The Mangalore light roof adds rays of glory to the residence.